STATUT

STATUT

Koła Naukowego Studentów Wydziału Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego „AQUATILUS"

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy statut reguluje zasady działania Koła Naukowego Studentów Wydziału Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego "AQUATILUS".

§2

Siedzibą Koła Naukowego (zwanego dalej Kołem) jest Wydział Techniki Morskiej (Wydział) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT), mieszczący się w Szczecinie, przy al. Piastów 41.

ROZDZIAŁ II – CELE KOŁA

§3

Celem Koła jest rozwijanie zainteresowań jego członków w zakresie oceanotechniki.

§4

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Regularne spotkania i dyskusje członków;
 2. Organizowanie wykładów, szkoleń, konferencji;
 3. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału i dbałość o wizerunek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
 4. Włączanie do działalności jak najszerszej grupy studentów ZUT;
 5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi znajdującymi się w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
 6. Kontakty z organizacjami związanymi z działalnością morską;
 7. Promocje Wydziału poprzez wszelkie dostępne środki przekazu;
 8. Prowadzenie badań i projektów;
 9. Uczestnictwo w badaniach i projektach;
 10. Uczestnictwo z zawodach i regatach międzyuczelnianych.

ROZDZIAŁ III – ORGANIZACJA KOŁA

§5

Organami Koła są:
 1. Zarząd Koła zwany dalej Zarządem;
 2. Walne Zgromadzenie Członków Koła zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.

§6

 1. Najwyższym Organem Koła jest Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd co najmniej raz na rok zwołuje Walne Zgromadzenie;
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku;
 4. Termin zebrania Walnego Zgromadzenia podaje się wraz z programem obrad do wiadomości członków najpóźniej 7 dni przed jego datą pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w sposób zwyczajowo przyjęty;
 5. Walne Zgromadzanie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Koła. W razie nie uzyskania kworum, po upłynięciu pół godziny od początku zebrania decyzje przegłosowuje się zwykłą większością głosów przy obecności przybyłych członków;
 6. Projekt uchwały może wnieść Prezes, Zarząd lub co najmniej 1/3 członków Walnego Zgromadzenia;
 7. Na wniosek Prezesa, Zarządu bądź 1/3 członków Koła, Walne Zgromadzenie tworzy komisje stałe bądź doraźne.

§7

Do kompetencji Walnego Zgromadzanie należy:
 1. uchwalanie semestralnego programu działania Koła;
 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa;
 3. powoływanie i odwoływanie Zarządu;
 4. zatwierdzanie semestralnych sprawozdań z działalności Zarządu;
 5. rozpatrywanie skarg na działalność Prezesa bądź Zarządu;
 6. decyzje w sprawach finansowych;
 7. zmiana statutu Koła;
 8. rozwiązanie Koła.

§8

 1. Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa, V-ce Prezesa oraz Sekretarza pełniącego jednocześnie rolę Skarbnika;
 2. Zarząd jest organem wykonawczym Koła, sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Koła, przedstawia projekty uchwał;
 3. Zarząd zwołuje zebrania Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w §6 ust.2;
 4. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz miesiąc;
 5. W wypadkach nie cierpiących zwłoki Zarząd podejmuje decyzje, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższym zebraniu Walnego Zgromadzenia;
 6. Raz na semestr Zarząd składa sprawozdanie z działalności, które wymaga uzyskania absolutorium przed Walnym Zgromadzeniem na tym samym Walnym Zgromadzeniu. Absolutorium udzielane jest w trybie określonym w §6 ust.5;
 7. Zarząd podejmuje niezbędne decyzje o wydatkowaniu środków. Informuje o nich członków na najbliższym zebraniu Walnego Zgromadzenia.

§9

 1. Prezes jest wyłącznym reprezentantem Koła wobec władz Wydziału i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz kieruje pracami Zarządu;
 2. Prezesa powołuje Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu wszystkich kandydatów w trybie §6 ust.5.

ROZDZIAŁ IV – CZŁONKOSTWO

§10

Członkami zwyczajnymi Koła mogą zostać studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Koła.

§11

Członkami honorowymi Koła mogą zostać absolwenci Politechniki Szczecińskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego lub zatrudnieni w nim nauczyciele akademiccy, a także osoby, które szczególnie przysłużyły się rozwojowi Koła.

§12

Członkowie Koła zobowiązani są do:
 1. Godnego reprezentowania Koła wśród społeczności akademickiej;
 2. Przyczyniania się swoją działalnością i postawą do realizowania zadań Koła;
 3. Brania czynnego udziału w pracach Koła;
 4. Dbania o mienie Koła i urządzenia udostępniane przez Wydział (odpowiedzialnymi za powierzone mienie są członkowie Zarządu);
 5. Przestrzegania statutu Koła.

§13

Członkowie zasiadający w Zarządzie Koła mają prawo do:
 1. Ustalania listy członków biorących udział w badaniach wyjazdowych;
 2. Ustalania listy osób biorących udział w zawodach i regatach;
 3. Ustalania priorytetów działalności i prac bieżących Koła;
 4. Przydzielania prac niezbędnych poszczególnym członkom Koła;
 5. Decydowania o wykluczenia z Koła zgodnie z zasadami wymienionymi dalej.

§14

Członkowie Koła mają prawo do:
 1. Brania udziału we wszystkich badaniach i pracach Koła;
 2. Korzystania z wszelkich form samokształcenia podejmowanych przez Koło;
 3. Zgłaszania swoich uwag i propozycji dotyczących działalności Koła;
 4. Korzystania z urządzeń udostępnionych członkom Koła przez władze Wydziału.

§15

Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. 1Skreślenia z listy studentów lub ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;
 2. isemnej rezygnacji złożonej Prezesowi Koła;
 3. Nie uczestniczenia aktywnie w pracach realizowanych przez członków Koła;
 4. Wykluczenia.

§16

 1. Wykluczeniu członka decyduje Zarząd Koła w trybie właściwym dla przyjęcia członka;
 2. Do złożenia wniosku o wykluczenie członka uprawnieni są: Prezes Koła, Zarząd, 1/3 członków Koła;
 3. Osobie, której dotyczy głosowanie w sprawie wykluczenia, umożliwia się ustosunkowanie do zarzutów;
 4. Głosowanie w sprawie odwołania przeprowadza się nie wcześniej niż 7 dni od daty postawienia wniosku - nie później niż miesiąc.

§17

Podstawami wykluczenia z Koła są:
 1. działalność sprzeczna ze Statutem Koła oraz celami Koła;
 2. uporczywe uchylanie się od brania udziału w pracach Koła.

ROZDZIAŁ V - OPIEKUN KOŁA

§18

 1. Opiekę nad pracami Koła sprawuje Opiekun Naukowy Koła, który spełnia ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Koła oraz służy merytoryczną pomocą w realizacji zadań statutowych Koła;.
 2. Opiekun wyraża zgodę na sprawowanie swej funkcji poprzez oświadczenie na piśmie.

ROZDZIAŁ VI – KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ

§19

 1. Członkowie Koła mogą korzystać z pomieszczeń oraz urządzeń udostępnianych przez władze Wydziału pod warunkiem, że korzystanie nie będzie zakłócało toku zajęć prowadzonych w tych pomieszczeniach;
 2. Sposób pobierania kluczy do pomieszczeń uregulowany jest uchwałą Wydziału;
 3. Za porządek w pomieszczeniach odpowiedzialni są członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ VII – FINANSOWANIE KOŁA

§20

Środki finansowe na działalność Koła pochodzić będą przede wszystkim:
 1. z dotacji Wydziału;
 2. z dotacji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
 3. od sponsorów.

ROZDZIAŁ VIII – ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA

§21

Zmiana Statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków. W razie nie uzyskania kworum, po upłynięciu pół godziny od początku zebrania decyzje przegłosowuje się zwykłą większością głosów przy obecności przybyłych członków.

§22

 1. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej absolutorium, w obecności wszystkich członków zwyczajnych;
 2. W razie nie uzyskania absolutorium, głosowanie powtarza się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pierwszego głosowania;
 3. W przypadku ponownego nie uzyskania absolutorium, głosowanie zawiesza się, a decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Zarząd wraz z Opiekunem Koła za zgodą Władz Wydziału;
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Koła określa się sposób likwidacji.

ROZDZIAŁ IX – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

 1. Wszelkie sprawy, które nie zostały uregulowane Statutem i wynikające z nich wątpliwości rozstrzygaj Zarząd Koła;
 2. W przypadku konfliktu interesów, bądź niejednomyślności Zarządu, decyzje podejmuje Opiekun Koła lub Władze Wydziału.

§24

Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Opiekuna Koła oraz Walne Zgromadzenie.